3D medical background with DNA strands
3D medical background with DNA strands
Slide background

Het CPCT verzamelt data en biomateriaal.
Deze gegevens kunnen voor een aanvrager als basis dienen
voor onderzoek en/of publicatie.

Nieuw onderzoek opstarten
samen met CPCT

CPCT heeft zich de afgelopen jaren gericht op patiënten met gemetastaseerde ziekte, onafhankelijk van de oorspronkelijke tumor-origine. Dit heeft geleid tot een database met data van meer dan 4.000 patiënten. Naast het verder exploreren van alle klinische en genomische data die we de laatste jaren gegenereerd hebben, is het nu ook zaak om vervolgstudies te gaan ontwerpen. Bijvoorbeeld studies waarbij er meer gefocust wordt op specifieke behandelingen of tumorsoorten. Of prospectieve studies waarbij bepaalde behandelingen gegeven worden op basis van een genetisch profiel.

We hebben hier de afgelopen jaren met zijn allen een prachtige infrastructuur en logistiek voor ontwikkeld. Het CPCT wil graag het platform zijn voor oncologische precisie geneeskunde studies. Het gigantische succes van de DRUP en CPCT-02 studie laat zien dat het CPCT bij uitstek de organisatie is om dergelijke complexe studies uit te voeren.

Dus bedenk bij het ontwerpen van uw studies wat het CPCT voor u als onderzoeker kan betekenen,

maak daar gebruik van en neem contact op via info@cpct.nl.

Database
Hartwig Medical Foundation

Data die voortkomt uit de CPCT-02 en DRUP studies worden opgenomen in de database van Hartwig Medical Foundation. Deze omvat whole genome sequencing (WGS) data en gekoppelde, gecodeerde klinische data van patiënten die hebben deelgenomen aan onder andere de CPCT-02 studie. De database is omvangrijk met gegevens van inmiddels meer dan 4.000 patiënten. Hoe de database is samengesteld, is te vinden op https://www.hartwigmedicalfoundation.nl/databank/

Aanvragen van data bij Hartwig Medical Foundation

Doel van de Hartwig Medical Foundation database is het bevorderen van onderzoek naar kanker in brede zin. Daarom zijn alle data toegankelijk voor onderzoekers in Nederland. De data wordt ter beschikking gesteld voor onderzoek dat bijdraagt aan de verbetering van de behandeling van kankerpatiënten. Het wetenschappelijk onderzoek moet het algemeen belang dienen en gevraagde informatie moet noodzakelijk zijn voor het uit te voeren onderzoek.

Gezien de juridische en ethische aspecten rondom uitgifte van de data verloopt de uitgifte gereguleerd en na toetsing van een data-aanvraag door de onafhankelijke wetenschappelijke raad en de Data Access Board van Hartwig Medical Foundation. Onderzoekers tekenen daarvoor vooraf een licentieovereenkomst. Alle informatie over het aanvragen van data en de procedure van toetsing en uitgifte is te vinden op http://www.hartwigmedicalfoundation.nl/databeleid/

 

Aanvragen rest biologisch
materiaal CPCT-02

Van veel patiënten uit de CPCT-02 studie blijft – na sequencing – biologisch materiaal over, dit wordt opgeslagen in de biobank van het CPCT. Dit materiaal bestaat uit biopten, geïsoleerd DNA en RNA, bloed en/of plasma en kan beschikbaar gesteld worden voor vervolgonderzoek.

Dit biologisch materiaal is op te vragen door onderstaand aanvraagformulier volledig ingevuld te sturen naar info@cpct.nl. Uitgifte vindt pas plaats na toetsing van de materiaal-aanvraag en ondertekening van een overeenkomst (MTA). Goedkeuring op deze aanvraag zal verlopen via het bestuur van stichting CPCT en hoofdonderzoeker CPCT-02 waarbij een medisch, ethisch en wetenschappelijke beoordeling plaats vindt.

Vragen?

Neem contact op met Eleonora Louwman (Trialmanager CPCT): e.louwman@erasmusmc.nl.

GENIE
Internationaal Project

CPCT participeert in een internationaal samenwerkingsverband met de American Association of Cancer Research (AACR) in het Project GENIE. Een project om internationaal data te delen om inzichten te verkrijgen voor een verbeterde kankerbehandeling.

Dit dataregister gaat ook klinische follow-up data van tienduizenden patiënten bevatten. Dit biedt een unieke kans aan onderzoekers om in een grote en gecureerde dataset fenotype-genotype correlaties te onderzoeken en inzicht te krijgen in tumorrespons bij behandeling.

Publicatiebeleid
stichting CPCT

Versie 1.0 d.d. 25-03-2019

Het Center of Personalized Cancer Treatment (CPCT) verzamelt door middel van het verrichten van onderzoek data en biomateriaal (CPCT-data). Deze CPCT-data kunnen worden aangevraagd en door een Aanvrager als basis dienen voor onderzoek en/of publicatie. Bij publicatie dient de Aanvrager de onderstaande publicatierichtlijnen van het CPCT te hanteren:

A.

Indien de publicatie is gegenereerd met behulp van materiaal / gegevens verzameld in de context van een van de studies uitgevoerd door het CPCT, dan wordt door Aanvrager de volgende tekst aan de publicatie toegevoegd:

“Deze publicatie en de onderliggende studie zijn mede mogelijk gemaakt op basis van de gegevens die het Center of Personalized Cancer Treatment (CPCT) beschikbaar heeft gemaakt voor dit onderzoek.”

B.

Aanvrager erkent dat de CPCT-data gegevens bevatten die zijn verkregen van externe medische instellingen en/of door onderzoek door derden en erkent dat het auteurschap van publicaties met betrekking tot deze CPCT-data op de volgende wijze wordt toegewezen:

  1. In het geval dat >5% van de aan Aanvrager verstrekte CPCT-data bestaat uit data van een specifieke derde partij, dan heeft deze derde partij het recht om één auteur aan te wijzen die als co-auteur wordt vermeld in elke publicatie van de Aanvrager met betrekking tot of in verband met de CPCT-data.
  2. In het geval dat >20% van de aan Aanvrager verstrekte data bestaat uit data van een specifieke derde partij, heeft deze derde partij het recht om twee auteurs aan te wijzen die als co-auteur worden vermeld in elke publicatie van Aanvrager met betrekking tot of in verband met de CPCT-data.
  3. In geval de CPCT-data puur als validatiecohort wordt gebruikt, wordt ‘CPCT Consortium’ als enig auteur vermeld.

Waarbij:

  • Het percentage CPCT-data afkomstig van een derde partij wordt berekend op basis van het aantal patiënten van wie de door deze derde partij verstrekte persoonsgegevens in de CPCT-data zijn opgenomen, afgezet tegen het totale aantal patiënten van de betreffende CPCT-dataset.
  • In het geval dat meerdere derde partijen een aandeel in de CPCT-dataset hebben, de regels voor co-auteurschap die in deze richtlijnen zijn opgenomen van toepassing zijn op elke afzonderlijke derde partij.
  • Het de benaderde auteur vrij staat de uitnodiging voor co-auteurschap (schriftelijk) te weigeren.

C.

Aanvrager dient te voldoen aan erkende ethische normen met betrekking tot publicaties en auteurschap, inclusief the Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals, established by the International Committee of Medical Journal Editors.

Dit publicatiebeleid kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. De bijgewerkte versie van het publicatiebeleid zal van toepassing zijn op elke publicatie die nog niet is ingediend voor publicatie op de datum waarop het bijgewerkte publicatiebeleid voor het eerst wordt gepubliceerd op de CPCT website.

In geval van vragen over dit publicatiebeleid kan contact worden opgenomen met het CPCT via info@cpct.nl.

Publicaties
overzicht

vind hier onze lijst met publicaties