Het CPCT verzamelt data en biomateriaal.
Deze gegevens kunnen voor een aanvrager als basis dienen
voor onderzoek en/of publicatie.

Nieuw onderzoek opstarten
samen met CPCT

CPCT heeft zich de afgelopen jaren gericht op patiënten met gemetastaseerde ziekte, onafhankelijk van de oorspronkelijke tumor-origine. Dit heeft geleid tot een database met data van meer dan 4.700 patiënten. Naast het verder exploreren van alle klinische en genomische data die we de laatste jaren gegenereerd hebben, is het nu ook zaak om vervolgstudies te gaan ontwerpen. Bijvoorbeeld studies waarbij er meer gefocust wordt op specifieke behandelingen of tumorsoorten. Of prospectieve studies waarbij bepaalde behandelingen gegeven worden op basis van een genetisch profiel.

We hebben hier de afgelopen jaren met zijn allen een prachtige infrastructuur en logistiek voor ontwikkeld. Het CPCT wil graag het platform zijn voor oncologische precisie geneeskunde studies. Het gigantische succes van de DRUP en CPCT-02 studie laat zien dat het CPCT bij uitstek de organisatie is om dergelijke complexe studies uit te voeren.

Dus bedenk bij het ontwerpen van uw studies wat het CPCT voor u als onderzoeker kan betekenen,

maak daar gebruik van en neem contact op via info@cpct.nl.

Database
Hartwig Medical Foundation

Data die voortkomt uit de CPCT-02 en DRUP studies worden opgenomen in de database van Hartwig Medical Foundation. Deze omvat whole genome sequencing (WGS) data en gekoppelde, gecodeerde klinische data van patiënten die hebben deelgenomen aan onder andere de CPCT-02 studie. De database is omvangrijk met gegevens van inmiddels meer dan 4.700 patiënten. Hoe de database is samengesteld, is te vinden op https://www.hartwigmedicalfoundation.nl/databank/


Aanvragen van data

Doel van de Hartwig Medical Foundation database is het bevorderen van onderzoek naar kanker in brede zin. Daarom zijn alle data toegankelijk voor onderzoekers in Nederland. De data wordt ter beschikking gesteld voor onderzoek dat bijdraagt aan de verbetering van de behandeling van kankerpatiënten. Het wetenschappelijk onderzoek moet het algemeen belang dienen en gevraagde informatie moet noodzakelijk zijn voor het uit te voeren onderzoek.

Data voor onderzoek uit de Hartwig Medical Foundation database of CPCT-02 data van één aanleverend ziekenhuis kunnen worden aangevraagd bij Hartwig Medical Foundation.

Gezien de juridische en ethische aspecten rondom uitgifte van de data verloopt de uitgifte gereguleerd. Uitgangspunt is dat de aanvragen door de onafhankelijke wetenschappelijke raad en de Data Access Board van Hartwig Medical Foundation worden getoetst. Onderzoekers tekenen voor ontvangst van de data een licentieovereenkomst. Er zijn uitzonderingen waarbij een aan een CPCT-02/DRUP deelnemend centrum alleen de data van het eigen centrum aanvraagt. Voor deze data aanvragen is een separate procedure opgesteld waarbij de lokale hoofdonderzoeker van het aanvragende centrum en CPCT/DRUP goedkeuring geven. Alle informatie over het aanvragen van data en de procedure van toetsing en uitgifte is te vinden op https://www.hartwigmedicalfoundation.nl/applying-for-data/.

Aanvragen rest biologisch
materiaal CPCT-02

Van veel patiënten uit de CPCT-02 studie blijft – na sequencing – biologisch materiaal over, dit wordt opgeslagen in de biobank van het CPCT. Dit materiaal bestaat uit biopten, geïsoleerd DNA en RNA, bloed en/of plasma en kan beschikbaar gesteld worden voor vervolgonderzoek.

Dit biologisch materiaal is op te vragen door onderstaand aanvraagformulier volledig ingevuld te sturen naar info@cpct.nl. Uitgifte vindt pas plaats na toetsing van de materiaal-aanvraag en ondertekening van een overeenkomst (MTA). Goedkeuring op deze aanvraag zal verlopen via het bestuur van stichting CPCT en hoofdonderzoeker CPCT-02 waarbij een medisch, ethisch en wetenschappelijke beoordeling plaats vindt.

Vragen?

Neem contact op met Eleonora Louwman (Trialmanager CPCT): cpct.trialmanagement@erasmusmc.nl

Publicaties:
een
overzicht

Vind hier onze lijst met publicaties.

GENIE
Internationaal Project

CPCT participeert in een internationaal samenwerkingsverband met de American Association of Cancer Research (AACR) in het Project GENIE. Een project om internationaal data te delen om inzichten te verkrijgen voor een verbeterde kankerbehandeling.

Dit dataregister gaat ook klinische follow-up data van tienduizenden patiënten bevatten. Dit biedt een unieke kans aan onderzoekers om in een grote en gecureerde dataset fenotype-genotype correlaties te onderzoeken en inzicht te krijgen in tumorrespons bij behandeling.


PUBLICATIEBELEID STICHTING CPCT

Versie 3.0 d.d. 20-10-2022

1. Algemeen

Het Center of Personalized Cancer Treatment (CPCT) verzamelt door middel van het verrichten van onderzoek data en biomateriaal (CPCT-data). Deze CPCT-data kunnen worden aangevraagd en door een Aanvrager als basis dienen voor onderzoek en/of publicatie. Bij publicatie dient de Aanvrager de onderstaande publicatierichtlijnen van het CPCT te hanteren.

2. Erkenning

2.1

Aanvrager erkent dat de CPCT-data gegevens bevatten die zijn verkregen van externe medische instellingen, medische centra en / of onderzoek of studies uitgevoerd door derden en erkennen naar behoren de bijdrage van deze medische instellingen / centra of andere derde partijen.

2.2

Indien de publicatie is gegenereerd met behulp van materiaal / gegevens verzameld in de context van een van de studies uitgevoerd door het CPCT, dan wordt door Aanvrager de volgende tekst aan de publicatie toegevoegd:

“Deze publicatie en het onderliggende onderzoek zijn mede mogelijk gemaakt op basis van de gegevens die het Center of Personalized Cancer Treatment (CPCT) beschikbaar heeft gesteld voor dit onderzoek.”

2.3

Voor de CPCT-data die tevens zijn opgenomen in de database van de Hartwig Medical Foundation en door Hartwig Medical Foundation aan Aanvrager worden verstrekt geldt:

  • het meest recente publicatie beleid van Hartwig Medical Foundation welke te vinden is op de website van Hartwig Medical Foundation (hartwigmedicalfoundation.nl)
  • dat Aanvrager de volgende tekst aan de publicatie toevoegt:

“Deze publicatie en het onderliggende onderzoek zijn mede mogelijk gemaakt op basis van de gegevens die Hart_Oudwig Medical Foundation en het Center of Personalized Cancer Treatment (CPCT) beschikbaar hebben gesteld voor dit onderzoek.

3. Presentatie en interpretatie van de gegevens

3.1

De Aanvrager stemt ermee in om contact op te nemen met het CPCT (via info@cpct.nl) om te garanderen dat de CPCT-data correct worden weergegeven en geïnterpreteerd.

3.2

Gelet op de bepaling in clausule 3.1 van dit publicatiebeleid neemt de Aanvrager in een vroege fase van de voorbereiding van de publicatie contact op met het CPCT en verstrekt de Aanvrager ten minste twee (2) weken voorafgaand aan publicatie van de publicatie (bijvoorbeeld voorafgaand aan indiening bij een peer-reviewed tijdschrift of online publicatie) een exemplaar van de voorgestelde publicatie.

3.3

Eventuele opmerkingen of vragen van de Principle Investigator met betrekking tot het gebruik van de CPCT-data worden te goeder trouw tussen de Aanvrager en de Principle Investigator besproken.

4. Ethische normen voor publicaties en auteurschap

Aanvrager dient te voldoen aan erkende ethische normen met betrekking tot publicaties en auteurschap, inclusief the Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals, established by the International Committee of Medical Journal Editors.

5. Diversen

5.1

Dit publicatiebeleid kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. De bijgewerkte versie van het publicatiebeleid zal van toepassing zijn op elke publicatie die nog niet is ingediend voor publicatie op de datum waarop het bijgewerkte publicatiebeleid voor het eerst wordt gepubliceerd op de CPCT website.

5.2

In geval van vragen over dit publicatiebeleid kan contact worden opgenomen met het CPCT via info@cpct.nl.